Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden workshops bij ZaadeL Makerij

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand na de aankoop via de website. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging van het reserveren van de workshop per mail.
1.3 Voor aankoop van overige producten of cursussen gelden andere voorwaarden.
2. Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3. Annulering
3.1 De deelnemer krijgt, na reservering en betaling via de website, geen geld retour of workshoptegoed bij annulering. Mocht je onverhoopt niet kunnen dan kan je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.
3.4 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.
3.5 ZaadeL Makerij behoudt zicht het recht voor om ten aanzien workshops, organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
4. Betaling en cadeaubonnen
4.1 De deelnemer betaald de workshop via de webshop op de website.
4.2 De workshop kan betaald worden met cadeaubonnen, deze zijn via de website verkrijgbaar.
4.3 Cadeaubonnen zijn een jaar geldig.
5. Intellectuele eigendom
5.1 ZaadeL Makerij behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door ZaadeL Makerij verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, of trainingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan ZaadeL Makerij toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan ZaadeL Makerij te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.
6. Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien ZaadeL Makerij niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ZaadeL Makerij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 ZaadeL Makerij heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen.
6.3 ZaadeL Makerij streeft ernaar om geplande workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is ZaadeL Makerij hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. ZaadeL Makerij zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende workshop, eventueel door een ander verzorgd. Indien ZaadeL Makerij niet in staat is een vervangende workshop aan te bieden, of de workshop te verplaatsen heeft deelnemer recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.
6.4 De met ZaadeL Makerij gesloten overeenkomst leidt voor ZaadeL Makerij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ZaadeL Makerij zich het recht voor de programma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
7. aansprakelijkheid
7.1 ZaadeL Makerij sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van ZaadeL Makerij uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen ZaadeL Makerij aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
8. Overige bepalingen
8.1 Op de overeenkomst tussen ZaadeL Makerij en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of training komt tot stand door het indienen van een aanvraag door de deelnemer en het schriftelijk (per email) verstrekken van een bevestiging van inschrijving door ZaadeL Makerij.
1.3 Voor aankoop van overige producten en workshops gelden andere voorwaarden.
2. Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3. Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een cursus of training na ontvangst van inschrijvingsbevestiging dient door de deelnemer schriftelijk te worden gedaan. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
3.2 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
3.3 Tijdens een cursus, workshop of training is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.
3.4 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.
3.5 ZaadeL Makerij behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, of trainingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
4. Betaling
4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met ZaadeL Makerij.
4.2 Bij grotere cursussen kan een aanbetaling gevraagd worden en dient de rest van het deelname geld uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.
4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.5 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is ZaadeL Makerij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van ZaadeL Makerij om schadevergoeding te vorderen.
4.6 Zowel ZaadeL Makerij als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
5. Intellectuele eigendom
5.1 ZaadeL Makerij behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door ZaadeL Makerij verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, of trainingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan ZaadeL Makerij toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan ZaadeL Makerij te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.
6. Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien ZaadeL Makerij niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ZaadeL Makerij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 ZaadeL Makerij heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.3 ZaadeL Makerij streeft ernaar om geplande cursus, workshop of training te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, of training echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is ZaadeL Makerij hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. ZaadeL Makerij zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop of training, eventueel door een ander verzorgd. Indien ZaadeL Makerij niet in staat is een vervangende cursus, workshop of training aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.
6.4 De met ZaadeL Makerij gesloten overeenkomst leidt voor ZaadeL Makerij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ZaadeL Makerij zich het recht voor de programma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
6.6 Voor zover ZaadeL Makerij voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is ZaadeL Makerij uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.
7. Klachten – geschillen
7.1 Eventuele klachten over de door ZaadeL Makerij geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ZaadeL Makerij kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
8. aansprakelijkheid
8.1 ZaadeL Makerij sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van ZaadeL Makerij uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen ZaadeL Makerij aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
9. Geheimhouding
9.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
10. Overige bepalingen
10.1 Op de overeenkomst tussen ZaadeL Makerij en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

ZaadeL Makerij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Ingeborg Laninga (eigenaar)

ZaadeL Makerij

Coehoornstraat 71

6521 CC Nijmegen

www.zaadel.nl

info@zaadel.nl

06 55816165

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZaadeL Makerij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam

-  Adresgegevenes

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam (optioneel)

- Factuuradres

- Telefoonnummer

- Rekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zaadel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

ZaadeL Makerij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het toezenden van de nieuwsbrief, hiervoor dient u zich zelf aan te melden.

- U te kunnen contacteren om onze dienstverlening uit te voeren

- U te kunnen informeren over wijziging van onze diensten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ZaadeL Makerij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. ZaadeL Makerij maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of systemen: Mailchimp, IkBenAanwezig, Moneybird, Salonized, WordPress, Yourhosting, Gmail.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZaadeL Makerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en Achternaam: tot wederopzegging, reden: nieuwsbrief/mailing

- E-mailadres: tot wederopzegging, reden: nieuwsbrief/mailing

In het geval van een factuur of offerte/zakelijke overeenkomst aangevuld met:

- Voor- en Achternaam: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Adres: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Bedrijfsnaam (optioneel): 7 jaar, reden: Belastingwet

- Factuuradres: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Telefoonnummer: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Rekeningnummer: 7 jaar, reden: Belastingwet

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ZaadeL Makerij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZaadeL Makerij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZaadeL Makerij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Privacy

ZaadeL Makerij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZaadeL Makerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ingeborg Laninga of via info@zaadel.nl 

Lorem ipsum dolor sit amet, idols
consectetur adipiscing elit, sedi
eiusmod tempor ula utim

Contact

X